Specifické poruchy učení 

Specifické poruchy učení (dále SPU) znamenají velmi širokou škálu různých symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností a poruchami paměti. 
Přestože dítě mnohdy vykazuje (na základě testů)  vysokou inteligenci, SPU znemožňují dítěti reagovat přiměřeně na pokyny učitele a plnit běžné úkoly.
Negativně jsou ovlivněny různé psychické a hlavně poznávací procesy. Výsledkem jsou poruchy pravopisu a psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyskalkulie).
Současně se setkáváme s emociální labilitou, poruchami chování a vztahu k ostatním dětem.
Často si rodiče tyto těžkosti svého dítěte uvědomují až při jeho vstupu do 1. třídy. 
SPU jsou problémem medicinským i pedagogickým zároveň. Odborná literatura uvádí, že počet dětí se zjištěnými poruchami učení stále narůstá.

Škola a žák se SPU - Dva existující přístupy k dětem ve škole a nejen ve škole

1.Neúplná znalost  postižení dětí vyvolává často nesprávné soudy učitelů. Tyto postoje učitelů a okolí znásobují potíže dětí. Žáci jsou v neustálém stresu, pěstuje se v nich představa o vlastní neschopnosti a neúspěšnosti. Jsou kategorizovaní jako špatní žáci, a často zařazováni do zvláštních škol. 
2. Další extrém je ten, že se dětem z důvodu jejich postižení vše toleruje, nejsou klasifikováni horšími známkami,  ani se od nich nevyžaduje přiměřené plnění povinností. Tato možnost není řešením problému, nepřináší pozitivní změnu u dítěte.
Klasifikační systém naší školy je postaven tak, že vystihuje nedostatky dětí, chyby v diktátech, v matematických příkladech, estetické chyby v grafickém projevu atd. Co se týká chování jsou to hodnocení "nepozorný", neukázněný", "nestačí to a ono". Děti, jejichž psychika i předpoklady učení jsou v pořádku, tento systém "přežijí" 
a vyhovují  požadavkům školy, i když na mnohé z nich to také doléhá dosti těžce.
 Co teprve dítě s poruchami učení!  Pro ně to znamená přímo destrukci osobnosti. Jejich neúspěchy vyvolávají strach ze školy, stres a pocity méněcennosti. Často
i agresivní chování jako obrana....

Jaký je vyhovující přístup rodičů i učitelů?

Sledovat to, co dítě umí , čili pozitivně dítě hodnotit, vyhledat v jeho práci 
a chování kladné rysy a vyzdvihnout je oproti těm nedostačujícím

Dostatečně žáky motivovat (Vnitřní motivace žáků je pro pedagoga nesnadná práce, ale přináší velmi pozitivní výsledky ve výuce u všech dětí)

V rodičovské a učitelské praxi je důležité:
- Ujasnit si s dítětem, v čem tkví jeho potíže
- Rozlišovat, v čem má dítě problémy a co může úspěšně splnit
- Podporovat sebevědomí žáka
- Netrvat na žádných časových limitech, které splňují ostatní děti
- Pochválit dítě vždy, kdy je to jen trochu možné
- Udržovat přátelskou atmosféru
- Jasně zadávat úkoly a přesvědčit se, jestli dítě zadání rozumí
- V hodnocení žáka vyzdvihnout nejdříve to, co umí a teprve pak taktně upozornit na chyby
- Pochválit dítě veřejně před ostatními, zprostředkovat mu všemi možnými způsoby pocit úspěchu
- Poskytnout dítěti vhodné pomůcky

Počítač a dítě 

Psychické předpoklady získávání vědomostí u dětí se velmi liší a představují širokou škálu schopností, od dětí velmi nadaných až po ty, které mají s učením těžkosti. Je tedy nasnadě, že statická papírová učebnice jako pomůcka zdaleka nevyhovuje všem dětem stejně. Počítače se staly běžnou záležitostí naší doby 
a přinášejí velké možnosti, jak se vyrovnat s množstvím informací a potřebných znalostí. 
Těmito možnostmi, které poskytuje počítač ve výuce jsou zvuky, čtení textů, obrázky a interaktivita - možnost výběru úloh a jejich varianty řešení.
Pro děti s poruchami učení je zde další výhoda -mohou  řešit úlohy individuálním tempem, bez stresu a napětí, které prožívají z toho, že něco pokazí. Navíc je zde klávesnice s abecedou a číslicemi a dítě se nemusí rozptylovat psaním. Práci 
s počítačem na vhodných programech doporučují psychologové 
a logopedi  jako vhodný kompenzační prostředek.
(Řada CD ROM  Chytré dítě splňuje požadavky programů vhodných pro děti
s poruchami učení.)
  Tituly řady   Chytré dítě -     HRY         Slabikář            Matematika