IQ a CD-ROM Chytré dítě

Co je IQ?
Je to schopnost řešit problémy, činnost, vlastnost rozumu, která je nadřazená konkrétním činnostem a úlohám. Dá se tudíž aplikovat na veškeré rozumové schopnosti a činnosti.
Jak je to vlastně, s jakým potenciálem IQ se dítě narodí? Toto není možno přesně pokusně zjistit. Každé dítě žije v jiných podmínkách a jinak získává poznatky o světě. Psychika člověka je natolik složitá, že jí nemůžeme stanovit experimentální meze a kvantifikovat ji. Jistě hraje určitou úlohu princip dědičnosti a určitě podmínky a prostředí, ve kterých dítě vyrůstá.
  Kvalita rozumových činností člověka se dá těžko přesně objektivně hodnotit, většinou se projeví až v různých situacích . Schopnost řešit problémy je však pro každého člověka po celý život velmi důležitá vlastnost..
Tato schopnost, stejně tak, jako jiné schopnosti, se dá vypěstovat a rozvíjet soustavným trénováním a cvičením. 
Uplatňují se v ní logika, paměť, postřeh, rychlost myšlení, kombinatorické vlohy. Pokud si takto definujeme tyto faktory rozumové činnosti, vidíme, že všechny se dají ovlivnit  a  rozvíjet. Důležité a podstatné je, aby se tak stalo již od útlého věku dítěte. 
Velkou roli říkejme tomu ve cvičení rozumu hraje matematika. 
Ovšem ne počty, které se ve škole mylně považují za matematiku, a které vedou k mechanickému zkostnatělému systému učení. 
Počítání příkladů jeden za druhým, testy, které se nyní hojně užívají atd.předcházejí tomu, že žáci později shánějí otázky ke zkouškám, a v nejlepším případě se učí otázky, nikoliv řešit samotné problémy. Matematika, ale i jiné discipliny se takto dostávají jen  na úroveň pamětného učení.
Tato pseudomatematika má za následek špatné vědomosti a nechuť k tomuto předmětu. O samozřejmé aplikovatelnosti a spojení s jinými vědními obory zde nemůže být ani řeč.
Matematika je nejen naučení se příkladům,  násobilce a podobně. Její úloha je mnohem širší. Musí rozvíjet intelektuální schopnosti žáků, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického myšlení.
Navíc přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, schopnost řešit úkoly.
Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem ke studiu přírodovědných i společenských oborů.
Řešit problémy se musí učit i ty nejmenší děti. Nemysleme si, že jim to způsobuje těžkosti. V tomto případě je nemusíme nazývat slovem problém. Ale už je řeší i nejmenší dítě, když se pokouší postavit kostičky jednu na druhou. Dělá to s radostí a zaujetím. Tento princip by se měl uplatňovat v celém systému výuky. Že je to možné, rádi bychom ukázali v řadě výukových programů Chytré dítě.

CD-ROM MATEMATIKA 1
Musíme uvést, že při tvorbě programů řady Chytré dítě jsme spoutaní osnovami, neměnnými hezkou řádku let, které musíme dodržovat. CD-ROM jsou zařazeny jako učební pomůcky.
Proto vyhovujeme osnovám ve cvičení příkladů. Avšak za podstatné považujeme hravou formu animovaných Bajtíků  "učitelů" . Jejich úkol spočívá v tom, aby se dětem do podvědomí uložila jistá fakta, nebo nazvěme to znalosti. Totéž sledují modelové úlohy, ve kterých dítě nic nepočítá, ale jen si s nimi manipuluje a hraje Není důležité, jestli si zapamatují vše najednou, nebo se časem k tomu vrátí. Nepředpisuje se jim, že by se teď měly naučit toto a pak tamto. 

Bajtíci mají za úkol vzbudit zájem a zvědavost, která je u dětí velmi pozitivním faktorem. V obsahu animovaných Bajtíků jsou zařazeny i obtížnější problémy, kterým děti nebudou ihned rozumět. Není to v neprospěch věci. Je to nadhozený fakt, a některé dítě jej přejde bez povšimnutí, ale v jiném zanechá stopu, takového malého červíka, který vrtá v hlavě a nutí konstruktivně přemýšlet.

Respektujeme to, že každé dítě je individualita. Je tedy nesmyslné, aby se všechny najednou a ve stejném čase naučily totéž. Škola to tak dělá a trestá ty "opozdilce" špatnými známkami, aby jim dokázala, zač je toho loket! Ale tyto děti mohou být opozdilci třeba proto, že si všímaly jiných zajímavých jevů, nebo v mysli se zabývaly něčím, co je zaujalo víc. Anebo to mohou být závažné zdravotní problémy, proč se dítě opožďuje.
Bohužel neuváženým známkováním bez tohoto rozboru příčin, se dítě zaškatulkuje na všechna budoucí léta školní docházky.
Řada CD-ROM Chytré dítě umožňuje každému dítěti vybrat si z nabídky to, co jej baví, a to si také rychle zapamatuje. 
Chytré dítě - Hry sledují rozvoj rozumových schopností nejmladších dětí. Působí jako prevence poruch učení ve škole. Osvědčily se v Mateřských školách 
i u jednotlivců doma. 
Chytré dítě Slabikář je první realizovaná učebnice čtení, ve které děti skutečně slyší čtená slova. Zkušenosti z jeho dvouletého užívání jsou výborné, mnoho rodičů nám potvrdilo, že se jejich děti naučily v krátké době číst, a co považujeme za úspěch je to, že děti rychle začaly číst knihy. Slabikářem jsme sledovali, aby děti přišly na to, že se neučí číst pro čtení, ale proto, aby se čtením dostávaly k zajímavým informacím. Ve Slabikáři nenajdete obligátní, nic neříkající věty - Jíme maso, Ema má mísu ....
Matematika 1 je CD-ROM pro 1. třídu Základní školy. Ovšem i 5-leté dítě se zájmem bude sledovat vzpomínané Bajtíky, anebo hrát si a počítat obrázky, a tak si hravým způsobem vytvoří pojem čísla i základních početních operací. Je to předpoklad, že ve škole bude víc přemýšlet, než mechanicky počítat. 
Připravovaný 2. díl Matematika 2 se bude víc zabývat geometrií. Geometrie naučila člověka myslet, je motto tohoto CD-ROM. Geometrie tvořivě pojatá učí "základním kamenům" celé výuky - představivosti a tvořivým schopnostem. 

Hana Daňková