Chráněné krajinné oblasti

Vedle čtyř národních parků, se kterými jste se seznámili v minulých číslech Jablka, na území České republiky existuje 24 chráněných krajinných oblastí (CHKO) a plánuje se zřízení dalších. Všechna tato území patří do tak zvaných velkoplošných chráněných území (CHKO + NP).

Chráněné krajinné oblasti zákon definuje jako rozlehlá území s harmonickou krajinou a charakteristicky utvářeným reliéfem. Na území CHKO by měly být zastoupeny ve velké míře přirozené lesní a luční ekosystémy, bohaté zastoupení rostlinných a živočišných druhů, dochované typické památky historického osídlení.
V CHKO se upravuje hospodaření a rekreační aktivity tak, aby nedocházelo k poškozování stavu přírody na jejím území, ale naopak k udržení a zlepšení stavu přírody nebo dokonce obnovení původních funkcí krajiny, které byly v minulosti poškozeny.

Proč jsou CHKO v krajině tak důležité?

Chráněné krajinné oblasti jsou určitými chráněnými ostrůvky neporušené nebo méně narušené přírody, která se může stát posledním útočištěm některých druhů. Péče o toto území je zaměřena zvláště na ochranu ohrožených druhů, které již z ostatní krajiny vymizely. Jejím úkolem je navracet ohrožené druhy do přírody a zajistit jejich přežití a rozšíření na chráněném území.
Proto se na území všech CHKO a NP vyhlašují řády pro návštěvníky, které něco přikazují a něco zakazují a to všechno jen a jen ve prospěch přírody. Návštěvníci jsou tady jen „na návštěvě“ a musí je dodržovat.

Co nesmíme?

Nesmíme odnášet živočichy a rostliny, rušit živočichy v přírodě, odhazovat odpadky, působit hluk. Na území se můžeme pohybovat jen po vyznačených stezkách, cyklotrasách a veřejných komunikacích, parkovat se smí jen na vyznačených parkovištích, nesmíme nechat volně pobíhat psy. Táboření je také dovoleno jen na označených místech.

Vedle těchto omezení pro návštěvníky - rekreanty a turisty - je zde, podobně jako v národních parcích, mnoho dalších ustanovení, která se týkají hospodaření, stavební činnosti, stavby komunikací, těžby nerostů, myslivosti atd.
Kromě toho, že CHKO a NP jsou těmi záchytnými ostrůvky pro organismy, jsou také místem, odkud se tyto organismy mohou šířit dál do okolní nechráněné krajiny. Navíc propojenost jednotlivých velkoplošných chráněných území přes různé „obyčejné“ porosty, vodní toky apod. je velmi důležitá pro přežívání, rozmnožování a rozvoj rostlinných a živočišných druhů.
Kromě ochrany jednotlivých druhů organismů je příroda v CHKO chráněna jako vzájemně propojený dynamický celek.

Seznámíme se nyní postupně s našimi chráněnými krajinnými oblastmi. Každá CHKO má svůj znak, který nám možná napoví, co na jejím území najdeme.
Podívejte se, která chráněná oblast je nejblíže vašemu bydlišti!

Eva Pazourková