CHKO Šumava

Priro_ekolo_11_1.jpg (15931 bytes)Boubínský prales

 

S chráněným územím Šumavy jsme se již setkali jako s územím národního parku. Národní park Šumava je území, kde jsou chráněny nejcennější části šumavské krajiny, které vyžadují tu nejpřísnější ochranu.  CHKO a NP jsou společně vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.
CHKO Šumava byla zřízena v roce 1963 na ploše 1630km2. NP park byl na části jejího území založen až v roce 1991. Z původní plochy nyní zůstává na území CHKO 945km2. CHKO leží nejen na území Šumavy, ale také zčásti v Šumavském podhůří.

V geologickém podkladu najdeme nejčastěji přeměněné horniny: ruly, svory, granity a další.
Krajinu tvoří často zalesněné horské hřebeny, které se střídají s odlesněnými údolími a loukami. V NP a CHKO pramení a jím protéká mnoho vodních toků. Častá je také přítomnost mokřadů, které buď doprovázejí vodní toky, nebo leží mimo ně na svazích. Rašeliniště jsou domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů, které jsou s tímto prostředím pevně svázány a nemohou existovat mimo ně. Proto je ochrana těchto mokřadů velmi důležitá. Místy se v CHKO setkáváme s chovem ovcí nebo jinou zemědělskou výrobou.


Priro_ekolo_11_2.jpg (7648 bytes)Černé jezero
Louky a údolí jsou význačné velkou pestrostí rostlinných druhů. Na Šumavě najdeme takzvané glaciální relikty. Jsou to druhy, které zde žijí od doby ledové, přestože již doba ledová dávno skončila. Vyskytuje se zde mnoho druhů vzácných, z nich některé jsou ohrožené (hořec panonský, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, lilie cibulkonosná) nebo dokonce kriticky ohrožené (šídlatka jezerní, popelivka sibiřská).

V CHKO se nachází rovněž ohrožení živočichové – od těch nepatrných (hmyzu) až po velké (savce, ptáky). Kriticky ohroženi jsou zde např. mlž perlorodka říční, sokol stěhovavý, tetřev hlušec; k silně ohroženým patří např. rys ostrovid, vydra říční, los evropský, kos horský, ještěrka živorodá nebo žluťásek borůvkový.

Na území CHKO byla zřízena řada maloplošných chráněných území, která se dělí podle velikosti a významu na národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). Kromě nich zde najdeme také několik naučných stezek.
Známá jsou např. ledovcová jezera v tzv. Královském hvozdu – Černé (18,47ha – největší přirozené jezero v ČR) a Čertovo. V NPR Bílá strž se nachází jediný vodopád na Šumavě.

NPR Boubínský prales, který je chráněný již od r.1858, je jedním z nejstarších chráněných území střední Evropy. Rozkládá se na vrcholu Boubín (1363m.n.m.), je ukázkou horského lesa s převahou smrku, buku a jedle. Okolo nejcennější části, která není volně přístupná, vede naučná stezka. Na ní se návštěvníci mohou dozvědět mnoho o přirozeném vývoji pralesa.
Priro_ekolo_11_3.jpg (7112 bytes)
Lipno

K CHKO Šumava patří neodmyslitelně také „jihočeské moře“ – přehradní nádrž Lipno.

  

 

Eva Pazourková